Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PORTFOLIOONLINE.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.portfolioonline.pl prowadzony jest przez firmę Rafał Bednarz FotofabrykA z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 43/7, NIP: 915-129-79-88, REGON: 021038070

2. Wypełnienie Formularza przy zamawianiu Usługi jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniej-szego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 §2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.portfolioonline.pl

3. Średni czas realizacji Zamówienia wynosi: (3 dni robocze, licząc od momentu zaksięgowania wpłaty, jak również dosłania odpowiednich potrzebnych do realizacji danych). O ukończeniu realizacji Zamówienia powiadamiamy Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną.

4. Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny zrezygnować z usługi w ciągu 5 dni od dokonania płatności. Zwracamy koszty abonamentu.

 §3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych.

2. Rachunek zostanie wysłany drogą elektroniczną w terminie nieprzekraczającym 7 dni (licząc od dnia dokonania płatności).

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

6. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu przechodzi on automatycznie na następny okres rozliczeniowy , jeżeli zamawiający nie wymówi usługi na miesiąc przed końcem jego trwania (drogą elektroniczną bądź listowną).

 §4. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Serwis portfolioonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści nadesłane przez Zamawiającego usługę.

2. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań wymaganych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian w jego funkcjonalności.

3. Za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od właściciela Serwisu, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych, konserwacji, rozbudowy bazy i innych właściciel serwisu portfolioonline.pl nie ponosi odpowiedzialności.

§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@portfolioonline.pl lub pisemnie na adres właściciela Serwisu podany w Regulaminie.

2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zamawiającego/Kupującego usługę

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2014r.

Regulamin dostępny również